Date Sponsors Amount
2006-04-12 Spencer Su 2500
2004-12-14 Sheng-Wen Tseng 15000
2004-09-12 Anonmy B 165000
2004-09-01 Anonmy A 922585
2004-08-27 Professor Kun-Huang Huarng 30000
2004-07-30 Tian-Shyung Lee 2000
2004-07-30 Nai-Jian Wang 2000
2004-04-30 Anonmy C 20000
2004-04-30 Anonmy D 9000
2004-04-30 Dr. Wei-Yuan Lin 9000
2004-04-30 Dr. Chu-Chia Lin 25000
2004-04-30 Dr. An-Pang Kao 8000
2004-04-30 Dr. Ching-Wei Tan 2000
2004-04-30 Dr. Wen-Shih Lin 2000
2004-04-30 Kobe University, Japan 4160